นางสาววีรวรรณ อำภา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

กองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

โทรศัพท์. 074-317142

โทรศัพท์ภายใน  1105   

IP Phone : 1353